Adatvédelmi nyilatkozat

 

A honlap (www.onfejlesztesi-rajzkurzus.hu) üzemeltetője Pinovszky Angelika, továbbiakban – a honlap üzemletetője –

A honlap (www.onfejlesztesi-rajzkurzus.hu) látogatásával Ön egyúttal tudomásul veszi, hogy információink igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.

A honlap (www.onfejlesztesi-rajzkurzus.hu) böngészése során Ön egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével történik. A honlap üzemletetője kijelenti, hogy a portál felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.

A honlap üzemletetője az Ön személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során az Ön által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a honlap üzemletetője férhet hozzá.

A honlap üzemletetője az Ön személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Ön jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.

A honlap üzemletetője  nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az Ön számára fontosnak tartott információról Önt e-mailben értesítse, egyúttal biztosítja az Ön részére a visszautasítás lehetőségét is. Ön tudomásul veszi, hogy a honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a honlap üzemletetőjét, illetve a honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

A honlap üzemletetője fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze. Az Önről összegyűjtött illetőleg az Öntől kapott adatokat a jogellenes, vagy a cégünk illetve webhelyünk működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatjuk. Bár e webhely összeállításakor kellő gondossággal jártunk el, nem vállalunk felelősséget azokért a cselekményekért amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a webhelyen lévő vagy a webhelyen keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy mi közöljük vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat.

A webhelyen lévő információk, adatok közül semmit sem szabad tanácsként vagy ajánlásként kezelni, és a webhely nem szolgálhat semmilyen elhatározás vagy intézkedés alapjául. A webhelyen lévő nyilatkozataink, kijelentéseink nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. Ön egyetért azzal, hogy a webhelyről vagy a webhelyen keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

A honlap üzemletetője szolgáltatásaiban keletkező személyes adatokat semmilyen módon nem kapcsolja össze az általa internet-szolgáltatóként kezelt személyes adatokkal. A honlap üzemletetője a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi.

Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át. A honlap üzemletetője szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a honlap üzemletetője nem vállal felelősséget.

A szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon a honlap üzemletetője a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, e-mail címet, stb.) kér. A honlap üzemletetője regisztrációhoz kötött egyes szolgáltatásait kizárólag honlap üzemletetője, illetve a felhasználó által megadott e-mail címet, valamint a választott felhasználói nevet kéri, illetve tárolja. A regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a honlap üzemletetője bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá. A regisztráció célja bizonyos információk, illetve dokumentumok hozzáférhetősége, elérhetősége. A honlap üzemletetője regisztrációhoz kötött oldalait látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A honlap üzemletetőjét a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli. A honlap üzemletetője fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy a honlap üzemletetője jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.

A honlap üzemletetője a fentieken túlmenően olykor kérhet egyéb adatokat is, de arra mindvégig törekszik, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével. A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes 

  1. bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel,
  2. az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal, 
  3. bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal, 
  4. a jó erkölcs követelményeivel. 

A felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. A felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására.